Công văn số 2008/SYT-NVD ngày 13/10/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thông báo đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thông báo đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ngày 13/10/2014, Sở Y tế Quảng Ninh đã có công văn số 2008/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cụ thể như sau:
Nội dung công văn số 2008/SYT-NVD ngày 13/10/2014 của Sở Y tế Quảng Ninh: